در این گروه مجموعه نسبت به توان و پتانسل های خود و با توجه به برگزاری کلاس های آموزش، طرحی را

این طرح کتابخانه با داشتن فضاهای آموزشی و ارائه این خدمات در قبل به دانشجویان سه باب کلاس با ظرفیت

این طرح توسط یک ربات و یا یک لینک موجود در صفحات اجتماعی افراد مجموعه را بر اساس توانمندی و نیازهای

طرح مکتبخونه یکی از طرح های است که کانون با توجه به توان خود و اجرای موق در سه سال اخیر آن را توسعه

طرح کتابستان هم بر اساس توانایی خاص کتابخانه طراحی و اجرا شده است. این طرح در 6 مسجد دیگر درون شهر

طرح بسیط: خلاصه فعالیت طرح بسیط مسجد فرشته : 1-فعالیت ما ابتدا با طرح یک ایده کاربردی آغاز شده و