طرح مکتبخونه یکی از طرح های است که کانون با توجه به توان خود و اجرای موق در سه سال اخیر آن را توسعه و معرفی نموده است.

در این طرح کتابخانه و اعضا فعال درون آن در مقاطع مختلف تحصیلی کنکور مبادرت به برگزاری دوره به اصطلاح پانسیون مطالعاتی نموده که در آن خدمات با کیفت عالی و با قیمت مناسب به اعضا کتابخانه داده خواهد شد.

این خدمات از قیبل مشاوره تحصیلی مشاوره تغذیه مشاوره فرهنگی و خدمات رفاهی از قبل ارائه سرو غذا در وعده های صبحانه و ناهار نموده و در میان وعده ها از میوه های متنوع استفاده می نماید.

یکی از پتانسل های درونی این مجموعه استفاده از اعضا دوره های قبلی بوده است که دارای رتبه های برتر کنکور بوده و یا درون درس های خاصی را با درصد های بالا درون کنکور موفق بوده اند. و همین اعضا این خدمات را ارائه نموده و درون مجموعه امکان درآمد خواهند داشت.

اهداف این مجموعه گسترش این طرح به دیگر مساجد و کانون ها است و یا با ارائه این خدمات به ارگان ها و یا مراکز فعال آموزشی کشور آنها را دعوت به همکاری نموده و این طرح را به صورت برون سپاری قبول نموده و به آنها خدمات آموزش ویژه ارائه نماید.