این طرح توسط یک ربات و یا یک لینک موجود در صفحات اجتماعی افراد مجموعه را بر اساس توانمندی و نیازهای تخصصی به یکدیگر معرفی می کند.

با توجه به تعداد افرادی که وارد مجموعه می شوند برای ورود و استفاده از امکانات آنها باید ثبت نام انجام دهند ، این ثبت نام توسط یک ربات نوسته شده در کانال تلگرامی در دسترس عموم می باشد.

این طرح در راستای طرح بزرگ کسب وکار های جدید و دانش بنیان مسجد است در آن رزومه مختصری از

1-توانایی ها

2-نیازمندی های

3- سوابق کاری

در زمینه های فنی و تخصصی و شغلی را از فرد متقاضی اخذ نموده و اعضا کتابخانه را با توجه به توان و نیاز که در این ربات مشخص می کنند به یکدیگر مرتبط و یا معرفی می نماید.

اهداف این طرح عبارت است از- شناسایی افراد برای معرفی و تیم سازی در هسته های شتاب دهنده سیمرغ - ایجاد یک فضای امن و در دسترس برای بازار مصرف داخلی و محلی - معرفی و جذب صنایع وسرمایه گذاران درون مجموعه در حلقه شتاب دهنده سیمرغ است.معرفی توانمندان شغلی برای جذب نیروهای متخصص با انگیزه و خلاق.