این طرح کتابخانه با داشتن فضاهای آموزشی و ارائه این خدمات در قبل به دانشجویان سه باب کلاس با ظرفیت 12 نفر آماده کرده که در آن اساتید و یا دانشجویانی که امکان تدریس و یا درس گرفتن در فضا های دیگر را ندارند با استفاده از این کلاس ها نیاز آموزشی خود را برطرف می کنند.

در این طرح با اجاره دادن فضای آموزشی اشتراکی و تبلیغ نمودن برای یک استاد و تخصص او و جذب و شروع دوره پورسان خود را اخذ می کند

و در لایه بعدی افرادی که در طرح ارت بات ثبت اطلاعات می کنند و درخواست آموزش دارند به این طرح دعوت شده و نیاز آنها پاسخ داده خواهد شد.